Σκοπός του παρόντος εγγράφου

Το παρόν έγγραφο ορίζει τον τρόπο, με τον οποίο η επιχείρηση “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” συλλέγει και χρησιμοποιεί τις δικές σου πληροφορίες και ποιες πληροφορίες απαιτούνται να παρασχεθούν στα υποκείμενα των δεδομένων (σ.σ. η “Πολιτική Απορρήτου”), κυρίως για επεξεργασία μέσω μίας ιστοσελίδας.

Σχετικές Παραπομπές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασιά Δεδομένων (GDPR)

Τα ακόλουθα άρθρα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) ικανοποιούνται με το παρόν έγγραφο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων

Γενικές Πληροφορίες

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζουμε πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, πως και για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, σε ποιους μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, πόσο καιρό θα τηρήσουμε τα δεδομένα σου και πως προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα.

Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στα δικαιώματά σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, την πρόσβασή σου σε αυτά, την ενημέρωση και διόρθωση των προσωπικών σου δεδομένων από εσένα, την προβολή ένστασης, την απεγγραφή σου από τις ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας της επιχείρησης “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” και την απόσυρση της συναίνεσης σου (σε περίπτωση που ειδική συναίνεση έχει δοθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων).

Γι’ αυτό το λόγο σε ενθαρρύνουμε να διαβάσεις την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Περιοδικά μπορεί να απαιτείται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας agrypnous.gr και τις υπόλοιπες ιστοσελίδες της επιχείρησης “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ”. Μπορείς να αιτηθείς από εμάς να σου αποστείλουμε ένα αντίγραφο της πιο πρόσφατης έκδοσης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Προσοχή: Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ιστοσελίδες της επιχείρησης “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” και κοινοποιώντας τα προσωπικά σου δεδομένα σε εμάς, είσαι ενήμερος, ότι τα προσωπικά σου δεδομένα θα υποστούν επεξεργασίας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σημείωση: Το παρόν δεν επέχει θέση “συναίνεσης” από εσένα για την επεξεργασία των προσωπικών σου πληροφοριών. Δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα βάσει της συναίνεσής σου, εκτός αν καταδεικνύεται ειδικώς.

1. Ποιοί είμαστε

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για την αποδοτική λειτουργία μας, συλλέγουμε, διατηρούμε, γνωστοποιούμε και/ή άλλως επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για πρόσωπα με τα οποία εργαζόμαστε και για πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας. Στα πρόσωπα μπορούν να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, τωρινούς ή πρώην ή μελλοντικούς υπαλλήλους, συνεργάτες, συμβεβλημένα νομικά πρόσωπα, αντιπροσώπους, πελάτες, προμηθευτές και χρήστες των ιστοσελίδων μας (“Υποκείμενα Δεδομένων” ή “εσύ”). Επιπρόσθετα, μπορεί να απαιτηθεί από εμάς βάσει νόμου να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να εναρμονιζόμαστε με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Προκειμένου να σας αποστείλουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες στα δικά σας ενδιαφέροντα (“Αλληλογραφία”), επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για τις ανάγκες του παρόντος, “επεξεργασία” σημαίνει οποιαδήποτε διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών που εκτελείται στα δεδομένα σας, είτε με είτε χωρίς αυτόματα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δόμηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με αποστολή, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών και απορρήτου, καθιστάμεθα ως αρμόδιοι διαχειριστές και ελεγκτές όσον αφορά τα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

2. Η ιδιωτικότητά σου είναι σημαντική για εμας

Το δικαίωμα σου στην ιδιωτικότητα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και προσπαθούμε με κάθε μέσο να προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και σε κάθε σχετική χώρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και τους εφαρμοστικούς αυτού εθνικούς νόμους.

Θεωρούμε, ότι η σωστή διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων είναι συνυφασμένη με την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής μας και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης σου σε εμάς. Εκτιμούμε απόλυτα τις υποκείμενες αρχές του GDPR και υποστηρίζουμε και τηρούμε τις διατάξεις του.

Θα εναρμονιζόμαστε με τις αρχές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διασφαλίζοντας, ότι όλα τα προσωπικά σου δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία νομίμως και δικαίως με διαφανή τρόπο.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετικά και όχι υπερβάλλοντα και περιορίζονται για τους σκοπούς για τους οποίους κάνουμε χρήση των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Δεν διατηρούνται για περισσότερο χρόνο απ’ όσο απαιτείται.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματά σου όσον αφορά στην πληροφορία, τη διόρθωση και τη διαγραφή αυτής.
 • Προστατεύονται από τεχνικές και οργανωτικές δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός αν η χώρα στην οποία μεταφέρονται τα προσωπικά σου δεδομένα παρέχει επαρκή προστασία για εσένα.

3. Σε ποιον ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή με τη χρήση των ιστοσελίδων μας, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με δημόσια πρόσωπα, τωρινούς, πρώην ή μελλοντικούς υπαλλήλους, συμβεβλημένα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, αντιπροσώπους αυτών, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, επισκέπτες των ιστοσελίδων μας και άλλα πρόσωπα που επικοινωνούν με την ατομική επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ”

4. Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσένα;

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για εσένα με ποικίλους τρόπους:

 • Άμεσα σε σχέση με μία υπαρκτή ή πιθανή εργασιακή ή επαχθής σχέση με εμάς.
 • Άμεσα από εσένα όταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας agrypnous.gr ή μία από τις υπόλοιπες ιστοσελίδες μας και διαμέσου των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω εγγραφών μελών σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων του LinkedIn ή του Facebook, που μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που παρέχεις σε εμάς μέσω κάποιας φόρμας επικοινωνίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ή όταν κάνεις εγγραφή στην αλληλογραφία μας.
 • Με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος.
 • Από δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως το LinkedIn ή άλλες ιστοσελίδες επιχειρήσεων για τις οποίες εργάζεσαι.
 • Από άλλες πηγές όπως τωρινούς ή πρώην υπαλλήλους οργανισμών για τους οποίους εργάζεσαι  ή από συναδέλφους ή από τρίτα μέρη στα οποία συναίνεσες να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με εσένα.
 • Όταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας μέσω των cookies.

5. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε βασίζονται στη φύση του Υποκειμένου Δεδομένων και τη σχέση του “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” με αυτό το Υποκείμενο. Μπορεί να συλλέξουμε, όχι περιοριστικώς, τις ακόλουθες πληροφορίες από εσένα:

 • Προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, οικογενειακή κατάσταση και πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά σου (σύζυγος, τέκνα).
 • Αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αριθμός εγγραφής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας για τον οργανισμό, όπου εργάζεσαι, όπως θέση, τμήμα και όνομα του οργανισμού.
 • Στοιχεία πληρωμών συμπεριλαμβανομένου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης.
 • Στοιχεία για τα ενδιαφέροντα.
 • Στοιχεία εγγραφής και απεγγραφής για διαφημιστικό υλικό.
 • Στοιχεία εγγραφής και απεγγραφής από άλλες λίστες αλληλογραφίας.
 • Περιεχόμενο που παρέχεις (όπως φωτογραφίες, άρθρα, αξιολογήσεις, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία).
 • Βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιήσεις, αναφορές, συστάσεις, στοιχεία εκπαίδευσης.
 • Περιεχόμενο που δημοσιοποιείς μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω εγγραφής ως μέλος σε τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένου του Facebook και το LinkedIn.
 • Φωτογραφίες ή βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
 • Ώρα εγγραφής, προσέλευσης και πληροφορίες απουσίας σε περίπτωση εγγραφής σου σε σεμινάριο μας.

6. Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η σαφής συγκατάθεσή σου:

 • Εξυπηρέτηση πελατών ή προμηθευτών.
 • Παροχή και αποστολή των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παρήγγειλες από εμάς.
 • Διαχείριση διαδικασιών πληρωμών, έκδοσης τιμολογίων, παραστατικών πληρωμών και συλλογή χρεών.
 • Διαφημιστικοί σκοποί και σκοποί προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Παροχή, διαχείριση και επικοινωνία με εσένα για τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, τις προσφορές μας και άλλες ενημερώσεις που μπορεί να είναι σχετικές μαζί σου.
 • Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.
 • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Συμμόρφωση με την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και/ή οποιαδήποτε άλλη νομολογία.
 • Προστασία από και παρεμπόδιση οποιασδήποτε απάτης και μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής.
 • Λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης των επικοινωνιών, υποστήριξης της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, της οικονομικής διαχείρισης, της επιθεώρησης, της χρέωσης και της συλλογής χρεών).
 • Μετατροπής προσωπικών πληροφοριών σε ανώνυμες.
 • Καταγραφή και ενημέρωση οποιασδήποτε συναίνεσης ή απόσυρσης αυτής σε οτιδήποτε μας έχεις υποδείξει σε εμάς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η αλληλογραφία προσαρμόζεται αναλόγως και δεν λαμβάνεις πλέον αλληλογραφία από την οποία έχεις αποσύρει τη συναίνεσή σου.
 • Επιβολή των νομικών μας δικαιωμάτων, προστασία των κεφαλαίων, της επιχείρησης και του προσωπικού μας.
 • Συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία.
 • Χρήση προσωπικών πληροφοριών με ανώνυμο και αθροιστικό τρόπο για σκοπούς ερευνητικής ανάλυσης.
 • Άλλοι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σου πληροφοριών, για τους οποίους έχεις συναινέσει με εμάς.
 • Για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς εσένα, είναι σημαντικό να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στο παρόν. Αυτό σημαίνει, ότι η συλλογή πληροφοριών είναι άκρως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σχέσης που έχουμε μαζί σου, και όπου αυτό δεν συμβαίνει, έχουμε νόμιμο ενδιαφέρον στη συλλογή των προσωπικών σου πληροφοριών ή χρειαζόμαστε αυτή την πληροφορία για να συμμορφωθούμε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουμε νόμιμο ενδιαφέρον ή που δεν χρειαζόμαστε τα δεδομένα σου για να ολοκληρώσουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σου, τότε θα ζητήσουμε τη σαφή και ρητή συναίνεσή σου.

Όταν προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων βάσει της σαφούς συναίνεσής σου, σε παρακαλούμε να έχει υπόψη σου, ότι διατηρείς το δικαίωμα να αποσύρεις τη συναίνεσή σου οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείς να προβείς σε αυτή την ενέργεια αποστέλλοντας το εν λόγω αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agrypnous.gr  .

7. Με ποιούς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Στο πλαίσιο των σκοπών που προαναφέρθηκαν, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς μηχανοργάνωσης ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σου με ανώνυμο τρόπο σε τρίτα μέρη για στατιστικούς ή ερευνητικούς λόγους.

Θα διασφαλίσουμε, όπου είναι σχετικό, ότι εφαρμόζονται συμβατικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων κατά τη γνωστοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, θα προβούμε σε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με σχετικά μέρη (που θα αφορούν σε περιορισμούς στη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων και σε υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια αυτών).

Η ατομική επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ” είναι μία ελληνική επιχείρηση, η οποία μπορεί να συνεργάζεται με διεθνής εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Για να παρέχουμε σε εσένα τις υπηρεσίες μας μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε ή / και να λάβουμε τα προσωπικά σου δεδομένα προς/από τρίτα μέρη που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τα κράτη μπορεί να παρέχουν έναν χαμηλότερο βαθμό προστασίας δεδομένων σε σχέση με την Ελλάδα ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σε τέτοια περίπτωση, θα διασφαλιστεί από μέρους μας, ότι λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά σου δεδομένα και στοιχεία ποτέ δεν θα ενοικιαστούν ή πωληθούν σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη σαφή συγκατάθεσή σου. Ο “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” μπορεί να αποστείλει σε εσένα πληροφορίες και/ή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από επιλεγμένα τρίτα μέρη σύμφωνα με το παρόν. Μπορείς να ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή τις επιλεγμένες προτιμήσεις σου. Για το σκοπό αυτό, σε καμμία περίπτωση τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα παρασχεθούν σε αυτά τα τρίτα μέρη από εμάς.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς, για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς (οι σκοποί αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος).

Φυσιολογικά διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για τη διάρκεια της επαγγελματικής ή επαχθούς σχέσης που έχουμε μαζί σου και για περίοδο επτά (7) ετών μετά τη λήξη του συμβολαίου ή των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσένα εκτός αν τα δεδομένα αφορούν σε επαγγελματικά πιστοποιητικά ή προσόντα που παρέχονται από εμάς προς εσένα και για τα οποία μπορεί εσύ να απαιτήσεις αποδείξεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας, και τα οποία μπορούν να διατηρηθούν για μία περίοδο πενήντα (50) ετών, ή όσο απαιτείται για το δικό σου συμφέρον. Μόνο στις περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε από τον νόμο, ή όπου είναι αναγκαίο για την υπεράσπισησ των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Για τις ανάγκες της αλληλογραφίας ή προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών, θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα μέχρι τη στιγμή που θα μας ενημερώσεις, ότι πλέον δεν επιθυμείς να λαμβάνεις την υπόψη αλληλογραφία ή προωθητική και διαφημιστική ενέργεια.

9. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Θα εφαρμόσουμε τα απαραίτητα διαχειριστικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός επιπέδου ασφαλείας κατάλληλο για τους συγκεκριμένους κινδύνους που έχουμε αναγνωρίσει. Προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα από καταστροφή, απώλεια, μετατροπή και μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση αυτών ή πρόσβαση σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων ως εξής:

 • Αποτροπή από μη εγκεκριμένη πρόσβαση.
 • Αποτροπή από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση.
 • Διασφάλιση του γεγονότος, ότι το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί η πρόσβαση σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχει.
 • Διασφάλιση του γεγονότος, ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα να το πράξουν.
 • Διασφάλιση της αποκλειστικής και υπεύθυνης επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά σου δεδομένα συνελέχθησαν.
 • Προστασία από μετατροπή.
 • Προστασία από τυχαία διαγραφή ή απώλεια.
 • Διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων.
 • Ελέγχους για κακόβουλο λογισμικό.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας.

Θα απαιτούμε συμμόρφωση με τις οδηγίες συμπεριφοράς από το προσωπικό μας, συμβεβλημένους οργανισμούς και προσώπων επεξεργασίας δεδομένων, όπου λειτουργούμε για να διασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σου δεδομένων.

Μπορεί να εφαρμόσουμε κρυπτογράφηση των προσωπικών σου δεδομένων σύμφωνα με τις διαδικασίες μορφοποίησης δεδομένων και προτύπων μορφοποίησης. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εκτελούμε περιοδικούς ελέγχους αξιολόγησης κινδύνων των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Εφαρμόζουμε τον GDPR, Πολιτική Cookies μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα στα συστήματά μας και στα δεδομένα που αποθηκεύουμε σε αυτά.

Επιπρόσθετα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πάροχοί μας εναρμονίζονται με την παρούσα πολιτική, τον GDPR και την τοπική εθνική νομοθεσία.

Καταβάλλουμε επίσης συνεχείς προσπάθειες για να διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ευγενικά να μας ενημερώνεις για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών σου δεδομένων (όπως αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας).

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σου και πως μπορείς να τα ασκείς;

Έχεις δικαίωμα στα ακόλουθα, για τις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Πληροφορίες για και πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.
 • Διόρθωση των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων (“δικαίωμα να ξεχαστείς”).
 • Περιορισμός στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Ένσταση στην επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Λήψη των προσωπικών σου δεδομένων σε δομημένη, συνήθης και αναγνώσιμη μορφή και μεταφορά των προσωπικών σου δεδομένων σε άλλο οργανισμό.

Για να μάθεις περισσότερα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και οι περιστάσεις στις οποίες μπορείς να κάνεις χρήση αυτών, ειδικά όσον αφορά στο δικαίωμά σου στην ένσταση, παρακαλώ διάβασε παρακάτω:

Δικαίωμα στην πληροφορία για και δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας και τα προσωπικά σου δεδομένα, που αποθηκεύουμε για εσένα.
Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα που είναι ανακριβή ή μη ολοκληρωμένα.
Δικαίωμα στη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων (δικαίωμα να ξεχαστείς) Μπορείς να αιτηθείς από εμάς τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σου δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέξαμε ή αλλιώς επεξεργαστήκαμε αυτά τα δεδομένα, ή
 • Όταν η επεξεργασία βασίστηκε στη δική σου συναίνεση και αποφάσισες να αποσύρεις αυτή τη συναίνεση,
 • Όταν έχεις εύλογους λόγους ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων,
 • Σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής των προσωπικών σου δεδομένων σε επεξεργασία,
 • Όταν τα προσωπικά σου δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις που μας υποδεικνύονται.

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να αρνηθούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα: (α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου και της πληροφορίας, (β) σε συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, ή (γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας Μπορείς να αιτηθείς από εμάς να περιορίσουμε προσωρινά ή μόνιμα την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν έχεις αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σου δεδομένων, για μία εύλογη περίοδο στην οποία θα μας επιτρέψουμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια, ή
 • Όταν η επεξεργασία φαίνεται μη νόμιμη και αιτείσαι από εμάς τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σου αντί για τη διαγραφή αυτών, ή
 • Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεσαι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
 • Όταν αναμένεται επιβεβαίωση για το εάν οι δικές μας νομικές αξιώσεις κατισχύουν των δικών σου στο πλαίσιο μίας ένστασης.
Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων (χωρίς χρέωση) Μπορείς υπό συγκεκριμένες συνθήκες να προβάλλεις ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, όταν τέτοια επεξεργασία βασίζεται στα δικά μας “νόμιμα συμφέροντα”. Αν συμφωνήσουμε, δεν θα προχωρήσουμε πλέον στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, εκτός εάν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να πράξουμε αντίθετα, ή επειδή είναι απαραίτητη τέτοια επεξεργασία.

Έχεις επίσης το δικαίωμα να μην υποβληθείς σε προσωποποίηση για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαίωμα να απεγγραφείς Στις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλεις ένσταση στην επεξεργασία και ακολούθως να αποσύρεις τη συναίνεσή σου από αυτή.

Μπορείς γι’ αυτό το λόγο οποιαδήποτε στιγμή μετά από τη συναίνεσή σου προς εμάς να σου στείλουμε άμεσο προωθητικό υλικό προϊόντων και υπηρεσιών, να αλλάξεις τις προτιμήσεις σου. Μπορείς να απεγγραφείς από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, να τροποποιήσεις τις ρυθμίσεις σου στο λογαριασμό σου (αν εφαρμόζεται) ή να μας στείλεις αίτημα απεγγραφής από την αλληλογραφία.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχεις το δικαίωμα να λάβεις όλα τα προσωπικά σου δεδομένα σε δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και έχεις το δικαίωμα να μεταφέρεις αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται:

 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση ή στην αναγκαιότητα για την εφαρμογή ενός συμβολαίου, και
 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία εκτελείται από αυτόματα μέσα.

Τέλος, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις παράπονο προς τον “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ” σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.

Αν επιθυμείς να ασκήσεις ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείς να στείλεις το αίτημά σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agrypnous.gr  .

11. Χρήση cookies και εφαρμογών μεσών κοινωνικής δικτύωσης (plug-ins)

Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα cookies και εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης (plug-ins) στην ιστοσελίδα μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, άλλα χρησιμεύουν για να παρέχουν καλύτερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη λειτουργία χρήστη.

Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σου ή τη συσκευή που χρησιμοποιείς μέσω του φυλλομετρητή (browser). Για περισσότερες πληροφορίες για το πως χρησιμοποιούμε τα cookies και για το πως τα διαχειριζόμαστε, δες την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

12. Επικοινωνία

Αν έχεις ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σε σχέση με την πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από εμάς, σε παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας ως εξής: 

 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 106, Αθήνα, Τ.Κ. 11 741, Αττική, Ελλάδα

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

info@agrypnous.gr